29. - 31.05.2004: Đại Lễ Hiện Xuống tại Herne
Sinh Hoạt Giới Trẻ Việt Nam tại Đức Quốc
trong dịp Đại Hội Công Giáo 2004
 
 Thánh Lễ Giới Trẻ
 Nghi Thức Rước Cờ ĐHGT Thế Giới 2005
 Đêm Canh Thức
 Giới Trẻ tham gia vào Phụng Vụ
 Sinh Hoạt Ngoài Trời
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại Hình Ảnh
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)