Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
 
Lễ Giỗ một năm:  
6.4.06 Bước thứ nhất hoàn thành thủ tục Phong Á Thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II được chấp thuận  
2.4.06: Phỏng Vấn ÐHY José Saraiva Martins về Án Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức Gioan Phaolô II
2.4.06: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã có công rất lớn trong việc làm phá đổ bức tường Bá Linh  
3.4.06: ĐTC chủ sự thánh lễ giỗ đầu cho Đức Gioan Phaolô II
2.4.06: Tổng Giáo Phận Hà Nội cử hành lễ giỗ cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
2.4.06: Tường thuật buổi canh thức lần chuỗi
cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
2.4.06: Huấn Đức của ĐTC Bênêđictô XVI
trong ngày giỗ một Năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời
8.4.05:  Thánh Lễ An Táng ĐGH Gioan Phaolô II  
8.4.05:  Tâm tư nhớ về Vị Cha Chung Gioan Phaolô II  
7.4.05:  Di Chúc của ĐGH Gioan Phaolô II:  
Những đoạn được trích từ Di Chúc của ĐGH
5.4.05: Thư Viết của ĐHY Joachim Meisner từ Rôma:
Cầu nguyện cho ĐGH và linh hướng về ĐHGT-2005
5.4.05: Tâm tình chia sẻ của Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu:
Vinh danh Cha Chung Gioan Phaolô II khả kính khả ái
5.4.05: Bài giảng của Đức GM Phaolô Bùi Văn Đọc:
ĐGH Gioan Phaolô II: Vị Sứ Giả Trung Kiên
4.4.05: Nghi Lễ Di Chuyển Linh Cửu ĐGH Gioan Phaolô II
vào Đền Thánh Phêrô
4.4.05: Bài giảng của TGM Giuse Ngô Quang Kiệt:
ĐGH Gioan Phaolô II: Người Mục Tử Tỉnh Thức
2.4.05: Bài giảng của Gm. Gioan B. Bùi Tuần:
ĐGH Gioan Phaolô II: Những Công Trình Còn Dang Dở
2.4.05:   ĐGH Gioan Phaolô II đã qua đời
 Những Nhận Định về ĐGH Gioan Phaolô II  
 Thời Gian Trống Ngôi Giáo Hoàng tại Rôma
 Tông Hiến về việc bầu Đức Giáo Hoàng
 Tân Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (16.10.1978)
 Tiểu sử của ĐGH Gioan Phaolô II
Hình Ảnh
  
8.4.05:  An táng ĐGH trong hầm mộ dưới Đền Thánh Phêrô 
8.4.05:  Hình ảnh Thánh lễ an táng ĐGH Gioan Phaolô II 
7.4.05:  Những Ngôi Mộ ĐGH trong đền Thánh Phêrô  
7.4.05: Dòng thác người hành hương viếng linh cửu ĐGH 
4.4.05: Thế giới thương tiếc ĐGH Gioan Phaolô II
4.4.05: Chuyển Linh Cửu của ĐGH qua Đền Thánh Phêrô
4.4.05: Linh Cửu của ĐGH tại Đại sảnh Clementina
 Cuộc đời của ĐGH Gioan Phaolô II qua hình ảnh
 Chân Dung ĐGH Gioan Phaolô II
 ĐGH Gioan Phaolô II với Thiếu Nhi
 ĐGH trong các Thánh Lễ Đại Trào
 ĐGH với Đức Hồng Y Việt Nam
 ĐGH với Giáo Dân Việt Nam vùng Bắc Đức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)